Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Osnovne funkcije
  29
Odabir načina
Koristite kotačić odabira za odabir načina snimanja ili funkcije. Okrenite kotačić odabira na željeni način rada. Također, možete odabrati i ikonu na zaslonu načina rada za neke od 
načina.
Ikone na zaslonu načina rada
Ikona
Opis
Pametni Auto: Snimite fotografiju kada fotoaparat automatski odabire 
način snimanja Scena. (str. 44)
p
Program: Snimite fotografiju s ručno podešenim postavkama. (str. 46)
G
Prioritet otvora zaslona: Ručno podesite vrijednost otvora 
blende. Fotoaparat automatski odabire odgovarajuću brzinu 
okidača. (str. 48)
Prioritet zatvarača: Ručno podesite brzinu okidača. 
Fotoaparat automatski odabire odgovarajuću vrijednost 
otvora blende. (str. 49)
Ručno postavljanje: Podesite ručno i vrijednosti otvora 
blende i brzine okidača. (str. 50)
s
Način rada Smart: Snimite fotografiju s prethodno podešenim 
opcijama za određeni prizor. (str. 51)
i
Najbolji izraz lica: Snimanje višestrukih fotografija i zamjena lica za 
kreiranje najbolje moguće fotografije. (str. 54)
Moj čarobni 
okvir
Filter 
filma
Fotografija 
pokreta
Umjetnički 
efekt
Color 
Brush
Filter 
slika
2
1
Filter 
filma
Fotografija 
okreta
Umjetnički
efekt
Color
Brush
Filter 
slika
oj
oj
Moj čar
okv
Uređivač 
slika
Ÿ  Na primjer: Kad odaberete Moj čarobni okvir u načinu rada Dodatni čarobni 
efekti
Br.
Opis
1
Zaslon trenutnog načina rada
•  Okrenite kotačić odabira za prijelaz u drugi zaslon načina rada.
2
Ikone načina rada
•  Pritisnite [D/c/F/t] za pomicanje na željeni načina, a zatim 
pritisnite [o] za pristup načinu.
•  Dodirnite ikonu da biste odabrali način ili funkciju.