Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
 
  3
Zdravstvene i sigurnosne informacije
Oprez-situacije koje mogu uzrokovati oštećenje fotoaparata ili druge 
opreme
Uklonite baterije iz fotoaparata ako ga dulje nećete koristiti.
Umetnute baterije tijekom vremena mogu procuriti ili korodirati i uzrokovati 
ozbiljna oštećenja fotoaparata.
Koristite samo originalne, litij-ionske zamjenske baterije koje preporučuje 
proizvođač. Nemojte oštetiti ili zagrijati bateriju.
To može uzrokovati požar ili osobne ozljede.
Koristite samo baterije, punjače, kabele i pribor koje je odobrila tvrtka 
Samsung.
•  Neodobrene baterije, punjači, kabeli ili dodaci mogu urokovati eksplozije baterija, 
oštećenja fotoaparata ili uzrokovati ozljede.
•  Samsung nije odgovoran za štete ili ozljede uzrokovane korištenjem neodobrenih 
baterija, punjača, kabela ili pribora.
Ne koristite baterije za druge namjene.
To može uzrokovati požar ili električni udar.
Ne dodirujte bljeskalicu prilikom okidanja.
Bljeskalica je vrlo vruća dok okida i može spaliti kožu.
Kada koristite AC punjač, isključite kameru prije nego što isključite napajanje 
do AC punjača.
Ako to ne učinite, može doći do pojave požara ili električnog udara.
Ako ne koristite punjač, iskopčajte ga iz napajanja.
Ako to ne učinite, može doći do pojave požara ili električnog udara.
Prilikom punjenja baterija nemojte koristiti oštećeni kabel napajanja, utikač ili 
olabavljenu utičnicu.
To može uzrokovati požar ili električni udar.
Nemojte dopustiti da AC punjač dođe u dodir s + / - priključcima na bateriji.
To može uzrokovati požar ili električni udar.