Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
 
  5
Pregled korisničkog priručnika
Informacije o autorskom pravu
•  Microsoft Windows i Windows logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke 
Microsoft Corporation.
•  Mac i Apple App Store registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Apple Corporation.
•  Google Play Store registrirani je zaštitni znak tvrtke Google, Inc.
•  microSD™, microSDHC™ i microSDXC™ su registrirani zaštitni znaci tvrtke SD 
Association.
•  Wi-Fi®,Wi-Fi CERTIFIED logotip i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znaci tvrtke 
Wi-Fi Alliance.
•  Zaštitni znaci i zaštitni nazivi korišteni u ovom priručniku vlasništvo su svojih 
vlasnika.
•  Tehnički podaci fotoaparata ili sadržaj priručnika mogu se izmijeniti bez 
prethodne najave u svrhu nadogradnje funkcija fotoaparata.
•  Preporučujemo korištenje fotoaparata unutar zemlje u kojoj ste ga kupili.
•  Fotoaparat koristite odgovorno i pridržavajte se svih zakona i propisa koji se 
odnose na njegovo korištenje.
•  Nemate dopuštenje za ponovnu uporabu ili distribuciju bilo kojeg dijela ovog 
priručnika bez prethodnog odobrenja.