Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Promjena fokusa fotoaparata
Mogućnosti snimanja
  75
Podešavanje područja fokusiranja
Jasnije fotografije možete dobiti ako odaberete odgovarajuće područje fokusa 
ovisno o lokaciji subjekta na sceni.
U načinu snimanja, pritisnite [m].
Odaberite Područje fokusiranja.
Odaberite mogućnost.
Ikona
Opis
Centralni AF: Fokusirajte centar okvira (prikladno ako se subjekti 
nalaze u centru kadra ili u njegovoj blizini).
Višestruki AF: Fokusiranje na jedno ili više od 9 mogućih područja.
Dostupne opcije snimanja mogu se razlikovati ovisno o načinu snimanja.
    p A h M
Podešavanje fokusa dodirnom
Fokusirajte na subjekt i snimite fotografiju dodirivanjem zaslona. 
U načinu snimanja, pritisnite [m].
Odaberite AF područja na dodir.
Odaberite mogućnost.
Ikona
Opis
Isključeno: Ne koristite funkciju AF područja na dodir.
AF područja na dodir: Fokusiranje na subjekt koji ste dodirnuli na 
zaslonu.
AF praćenjem: Fokusiranje i praćenje subjekta kojeg ste dodirnuli 
na zaslonu. (str. 76)
Snimka pomoću jednog dodira: Fokusiranje na subjekt i snimanje 
fotografije dodirivanjem slike na zaslonu. (str. 77)
Dostupne mogućnosti mogu ovisiti o uvjetima snimanja.
Fokus će se resetirati ako ga ne koristite 5 sekundi ili pritisnite [Okidač] kad je 
funkcija AF područja na dodir uključena.
    T p A h M s