Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Mogućnosti snimanja
  78
Prepoznavanje lica
Fotoaparat može automatski prepoznati do 10 lica na jednoj sceni.
U načinu snimanja, pritisnite [m].
Odaberite Prepoznavanje lica → Normalan.
Lice najbliže kameri ili najbliže središtu 
scene pojavljuje se u bijelom okviru 
fokusa a ostala lica pojavljuju se u sivim 
okvirima fokusa.
Što ste bliže subjektu, to će fotoaparat brže prepoznati lica.
Snimanje autoportreta
Fotografirajte sami sebe. Fotoaparat postavlja udaljenost fokusa na snimak izbliza, a 
zatim emitira biip zvuk kad je spreman.
U načinu snimanja, pritisnite [m].
Odaberite Prepoznavanje lica → Autoportret.
Napravite sliku s objektivom okrenutim prema sebi.
Nakon kratkog zvučnog signala pritisnite [Okidač].
Kada se lica nalaze u centru, 
fotoaparat će se oglasiti brzo.
Ako u postavkama zvuka isključite Jačina zvuka fotoaparat se neće oglašavati 
zvučnim signalom. (str. 139)
Korištenje funkcije prepoznavanja lica
Ako koristite opciju prepoznavanja lica, vaš fotoaparat automatski može otkriti ljudsko lice. Ako fokusirate ljudsko lice, fotoaparat automatski podešava ekspoziciju. Koristite 
Slikanje osmijeha za snimanje nasmiješenog lica.
    p A h M s