Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Prikaz fotografija ili videozapisa u načinu reprodukcije
Reprodukcija/Uređivanje
  95
Brisanje više datoteka
Možete odabrati više datoteka, a zatim ih odjednom izbrisati.
U načinu reprodukcije pritisnite [m].
•  U prikazu minijatura pritisnite [m], odaberite Izbriši  Odaberi, a 
zatim preskočite na korak 3 ili pritisnite [ /f], odaberite Odaberi, a zatim 
preskočite na korak 3.
Odaberite Izbriši → Višestruko brisanje.
Pomaknite se na svaku datoteku koju želite izbrisati i pritisnite [o].
•  Pritisnite [o] ponovo i poništite svoj odabir.
Pritisnite [ /f].
Kad se pojavi skočna poruka odaberite Da.
Brisanje svih datoteka
Možete odabrati sve datoteke, a zatim ih odjednom izbrisati.
U načinu reprodukcije pritisnite [m].
•  U prikazu minijatura pritisnite [m], odaberite Izbriši  Izbriši sve, a 
zatim preskočite na korak 3 ili pritisnite [ /f], odaberite Izbriši sve, a zatim 
preskočite na korak 3.
Odaberite Izbriši → Izbriši sve.
Kad se pojavi skočna poruka odaberite Da.
•  Sve nezaštićene datoteke se brišu.