Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Prikaz fotografija ili videozapisa u načinu reprodukcije
Reprodukcija/Uređivanje
  97
Pregled panoramskih fotografija
Pregled fotografija snimljenih u načinu rada Panorama.
U načinu reprodukcije, pomaknite se do željene panoramske 
fotografije.
•  Cijela panoramska fotografija pojavljuje se na zaslonu.
Pritisnite [o] ili dodirnite  .
•  Fotoaparat se automatski pomiče na fotografiji s lijeva na desno za 
vodoravnu panoramsku fotografiju i od gore prema dolje za okomitu 
panoramsku fotografiju. Fotoaparat se zatim prebacuje u način reprodukcije.
•  Tijekom reproduciranja panoramske fotografije, pritisnite [o] za pauziranje 
ili nastavljanje.
•  Nakon pauziranja reprodukcije panoramske fotografije pritisnite 
[D/c/F/t] ili povucite sliku za pomicanje fotografije vodoravno ili 
uspravno, ovisno o smjeru kretanja prilikom snimanja fotografije.
Pritisnite [b] za prebacivanje u način reprodukcije.
Panoramsku fotografiju možete reproducirati pritiskom na [o] ili dodirom na 
 
samo ako je najduža strana fotografije dva ili više puta duža od najkraće strane.
Pokretanje prikaza slika u nizu
Primjena efekata na prikaz slika u nizu za vaše fotografije. Funkcija prikaza slika u 
nizu nije u funkciji za videozapise i GIF datoteke.
U načinu reprodukcije pritisnite [m].
Odaberite Opcije dijaprojekcije.
Odaberite opciju efekta prikaza slika u nizu.
•  Za pokretanje prikaza slika u nizu bez efekata prijeđite na 4. korak.
* Zadano
Opcija
Opis
Način rada 
reprodukcije
Odaberite želite ili ne ponavljati prikaz slika u nizu.  
(Jedna reprodukcija*, Ponavljanje)
Interval
•  Postavite vremenski razmak između fotografija.  
(1 sek*, 3 sek5 sek10 sek)
•  Opciju Efekt morate postaviti na Isključeno za postavljanje 
intervala.
Efekt
•  Postavite efekt promjene scene između fotografija. 
(IsključenoSpokojno*, BlistavoOpuštenoŽivahno
Ugodno)
•  Odaberite Isključeno za poništavanje efekata.
•  Kada koristite mogućnost Efekt razmak između fotografija 
bit će postavljen na 1 sekundu.
Pritisnite [b].