Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Lisad
  166
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks  
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)
 (Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
 
 
Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega 
selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja 
lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete 
kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või 
inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, 
eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult 
taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise 
kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja 
sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks 
mõeldud kaubandusjäätmete hulka.
PlanetFirst esindab Samsung Electronicsi pühendumist kestlikule 
arengule ja sotsiaalsele vastutustundele ökoloogilise äri ja juhtimise 
kaudu.
Őige viis toote akude kasutusest kőrvaldamiseks
 (Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
 
 
Selline tähistus akul, dokumentidel vői pakendil näitab, et toote akusid ei tohi 
kasutusaja lőppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Keemilised 
elemendid Hg, Cd, vői Pb näitavad, et aku elavhőbeda, kaadmiumi vői plii sisaldus 
on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei käidelda őigel viisil, vőib 
nende sisu pőhjustada tervise-vői keskkonnakahjustusi.
Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage 
akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta 
teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.