Samsung WB350F User Manual (et)

Download
 
  3
Tervisekaitse- ja ohutusteave
Ärge kasutage akusid mitteotstarbekohaselt.
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
Ärge puudutage välku selle süttimise ajal.
Põlemise ajal on välklamp väga kuum ja võib põhjustada põletuse.
Kui kasutate vahelduvvoolulaadijat, lülitage kaamera välja, enne kui laadija 
toite lahutate.
Nõude eiramine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
Kui akut ei kasutata, eraldage see vooluvõrgust.
Nõude eiramine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
Ärge kasutage akude laadimiseks vigast toitekaablit, pistikut või logisevat 
pesa.
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
Ärge laske laadijal sattuda kontakti aku +/- klemmidega.
See võib põhjustada tule- või elektrilöögiohtu.
Ettevaatust – olukorrad, mis võivad kahjustada kaamerat või muid 
seadmeid
Kaamera pikaajalisel hoiustamisel eemaldage kaamerast aku.
Kaamerasse jäetud aku võib aja jooksul lekkida või korrodeeruda ja põhjustada 
kaamerale tõsiseid kahjustusi.
Kasutage üksnes autentseid, tootja poolt soovitatud liitium-ioon-varuakusid. 
Ärge kahjustage ega kuumutage akut.
See võib põhjustada tulekahju või vigastusi.
Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, kaableid ja 
lisaseadmeid.
•  Sobimatud akud, laadijad, kaablid või lisaseadmed võivad põhjustada aku 
plahvatuse, kahjustada kaamerat või põhjustada vigastusi.
•  Samsung ei vastuta sobimatute akude, laadijate, kaablite või lisaseadmete 
kasutamisest tingitud kahjude või vigastuste eest.