Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Režiimi Avaprioriteet, Säriprioriteet või Käsitsi kasutamine
Lisafunktsioonid
  48
Režiimi Avaprioriteet kasutamine
Avaprioriteedirežiimis saate ava väärtuse käsitsi määrata ja kaamera valib sobiva 
säriaja automaatselt.
Keerake režiimi valimise ketas asendisse G.
Valige 
.
•  Teise režiimi valimiseks kui režiimi valimise ketas on asendis G vajutage 
[b] või puudutage   ja valige režiim.
Vajutage [o] → [F/t], et seadistada ava väärtust.
•  Võite puudutada valikuketta kuvamiseks ka ekraanil ava väärtust.
•  Võite lohistada numbrilauda paremale või vasakule.
•  Lisateavet ava väärtuse kohta leiate leheküljelt 47.
OK: muuda ava
Vajutage sätte salvestamiseks [o].
Seadistage suvandid. 
•  Suvandite loendi leiate jaotisest „Pildistusvalikud”. (lk. 66)
Sättige objekt kaadrisse ning vajutage [Katik] fokuseerimiseks 
poolenisti alla.
Vajutage pildistamiseks nuppu [Katik].
Kui valite ISO-suvandiks Automaatne, ei muutu säriaeg ava väärtuse muutumisel 
alati automaatselt. Kaamera leiab pildistamise ajal sobiva säriaja, muutes 
automaatselt ISO-suvandit. ISO-suvandi käsitsi muutmiseks vajutage [m] ja 
valige ISO → sobiv suvand.