Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Režiimi Avaprioriteet, Säriprioriteet või Käsitsi kasutamine
Lisafunktsioonid
  49
Režiimi Säriprioriteet kasutamine
Säriprioriteedirežiimis saate säriaja käsitsi määrata ja kaamera valib sobiva ava 
väärtuse automaatselt.
Keerake režiimi valimise ketas asendisse G.
Valige 
.
•  Teise režiimi valimiseks kui režiimi valimise ketas on asendis G vajutage 
[b] või puudutage   ja valige režiim.
Vajutage [o] → [F/t], et seadistada säriaega.
•  Võite puudutada valikuketta kuvamiseks ka ekraanil säriaega.
•  Võite lohistada numbrilauda paremale või vasakule.
•  Lisateavet säriaja kohta leiate leheküljelt 47.
OK: muuda säriaega
Vajutage sätte salvestamiseks [o].
Seadistage suvandid. 
•  Suvandite loendi leiate jaotisest „Pildistusvalikud”. (lk. 66)
Sättige objekt kaadrisse ning vajutage [Katik] fokuseerimiseks 
poolenisti alla.
Vajutage pildistamiseks nuppu [Katik].
Kui valite ISO-suvandiks Automaatne, ei muutu ava väärtus säriaja muutumisel 
alati automaatselt. Kaamera leiab pildistamise ajal sobiva säriaja, muutes 
automaatselt ISO-suvandit. ISO-suvandi käsitsi muutmiseks vajutage [m] ja 
valige ISO → sobiv suvand.