Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
14
Uzņemšanas koncepcijas
Uzņemšana pie zemes
Izplānojiet uzņēmumu, pietupieties ar vienu ceļgalu zemē un ieņemiet 
taisnu stāju.
Ekrāna lietošana
Pakustiniet displeju uz ārpusi par 180° un pagrieziet to uz augšu vai uz 
leju, lai uzņemtu augsta vai zema leņķa fotoattēlus vai pašportretus (
).  
Varat pagriezt displeju maksimāli par 90° uz leju vai 180° uz augšu (
). 
Varat pagriezt displeju par 180° uz augšu un noliekt to (
).
• 
Kad kamera netiek lietota, ekrānam ir jābūt aizvērtam.
• 
Sasveriet ekrānu tikai atļautajā leņķī. Pretējā gadījumā var bojāt kameru.
• 
Izmantojiet Wi-Fi funkcijas, kad displejs iestatīts, kā redzams ilustrācijās 
 
un 
.