Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
185
Pielikums
Kad tiek parādīti turpmāk minētie kļūdu paziņojumi, izmēģiniet šos 
risinājumus.
Kļūdu ziņojumi
Ieteicamais risinājums
Objektīvs bloķēts
Objektīvs ir bloķēts. Pagrieziet objektīvu pretēji 
pulksteņa rādītāja virzienam, līdz atskan klikšķis.  
(50. lpp.)
Kartes kļūda
• 
Izslēdziet kameru un pēc tam ieslēdziet to vēlreiz.
• 
Izņemiet atmiņas karti un ievietojiet to vēlreiz.
• 
Formatējiet atmiņas karti.
Zems baterijas 
līmenis
Ievietojiet uzlādētu akumulatoru vai veiciet 
akumulatora uzlādi.
Nav attēlu faila
Uzņemiet attēlus vai ievietojiet atmiņas karti, kas 
satur fotoattēlus.
Faila kļūda
Izdzēsiet bojāto failu vai sazinieties ar apkopes centru.
Atmiņa pilna
Izdzēsiet nevajadzīgos failus vai ievietojiet jaunu 
atmiņas karti.
Bloķēta karte
SD, SDHC vai SDXC karti var bloķēt, lai novērstu failu 
izdzēšanu. Uzņemot atbloķējiet karti. (189. lpp.)
Kļūdu ziņojumi
Ieteicamais risinājums
Mapju un failu 
skaits ir sasniedzis 
maksimālās 
vērtības. 
Nomainiet karti
Failu nosaukumi neatbilst DCF standartam. Pārsūtiet 
atmiņas kartē esošos failus uz datoru un formatējiet 
karti. (174. lpp.)
Error 00
Izslēdziet kameru un no jauna uzmontējiet objektīvu. 
Ja paziņojums nepazūd, sazinieties ar apkopes centru.
Error 01/02
Izslēdziet kameru, izņemiet akumulatoru un 
ievietojiet to no jauna. Ja paziņojums nepazūd, 
sazinieties ar apkopes centru.
Kļūdu paziņojumi