Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
187
Pielikums > 
Kameras tehniskā apkope
Izmantošana pludmalēs vai piekrastēs
• 
Lietojot kameru pludmalē vai citās līdzīgās vietās, nodrošiniet, lai kamerā 
neiekļūst smiltis un netīrumi.
• 
Šī kamera nav ūdensdroša. Nepieskarieties akumulatoram, adapterim vai 
atmiņas kartei ar mitrām rokām. Darbojoties ar kameru ar mitrām rokām, 
var izraisīt kameras bojājumus.
Glabāšana ilgstošā laika periodā
• 
Uzglabājot kameru ilgstošā periodā starp izmantošanas reizēm, 
ievietojiet to cieši noslēdzamā konteinerā ar absorbējošu materiālu, 
piemēram, silikagelu.
• 
Laika gaitā nelietotie akumulatori izlādēsies, un pirms kameras lietošanas 
tie būs atkal jāuzlādē.
• 
Pašreizējo datumu un laiku var inicializēt pēc kameras ieslēgšanas, kad 
kamera un akumulators ir bijuši atdalīti ilgu laiku.
Kameras lietošana un glabāšana
Kameras lietošanai un glabāšanai nepiemērotas vietas
• 
Izvairieties no kameras pakļaušanas ļoti aukstu un ļoti karstu 
temperatūru ietekmei.
• 
Izvairieties no kameras lietošanas vietās, kur ir ļoti augsts gaisa mitruma 
līmenis vai kur iespējamas krasas gaisa mitruma līmeņa izmaiņas.
• 
Izvairieties no kameras pakļaušanas tiešai saules staru ietekmei un tās 
glabāšanas karstās, nepietiekami vēdinātās vietās, piemēram, automobilī 
vasaras laikā.
• 
Lai nepieļautu nopietnu kameras un displeja bojājumu rašanos, 
aizsargājiet kameru pret triecieniem, nesaudzīgu apiešanos un 
pārmērīgu vibrāciju.
• 
Lai nerastos kustīgo daļu un iekšējo sastāvdaļu bojājumi, nelietojiet un 
nenovietojiet kameru putekļainā, netīrā, mitrā vai nepietiekami vēdinātā 
vietā.
• 
Nelietojiet kameru degvielas, viegli uzliesmojošu vielu vai viegli 
uzliesmojošu ķimikāliju tuvumā. Neuzglabājiet un nepārvietojiet viegli 
uzliesmojošus šķidrumus, gāzes vai sprādzienbīstamus materiālus 
kameras vai tās piederumu atrašanās vietā.
• 
Neglabājiet kameru vietā, kur atrodas naftalīns.