Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
1
Informācija par autortiesībām
• 
Jauninot kameras funkcijas, tās tehniskie dati vai šīs rokasgrāmatas 
saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma.
• 
Šīs rokasgrāmatas daļēja vai pilnīga atkārtota izmantošana vai 
izplatīšana nav atļauta bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas.
• 
Iesakām lietot kameru tās valsts robežās, kur tā iegādāta.
• 
Lietojiet šo kameru atbildīgi un ievērojiet visus uz tās lietošanu 
attiecināmos likumus un noteikumus.
PlanetFirst simbolizē Samsung Electronics nodošanos 
ilgtspējīgai attīstībai un sociālam atbildīgumam, veicot 
ekoloģiski apzinīgas uzņēmējdarbības un pārvaldības 
aktivitātes.
• 
Microsoft Windows un Windows logotips ir Microsoft Corporation 
reģistrētas prečzīmes.
• 
Mac un Apple App Store ir Apple Corporation reģistrētas prečzīmes.
• 
Google Play Store ir Google Inc. reģistrēta prečzīme.
• 
Adobe, Adobe logotips, Photoshop un Lightroom ir Adobe Systems 
Incorporated prečzīmes vai reģistrētas prečzīmes Amerikas Savienotajās 
Valstīs un/vai citās valstīs.
• 
microSD™, microSDHC™, un microSDXC™ SD Association reģistrētas 
prečzīmes.
• 
HDMI, HDMI logotips un termins "High 
Definition Multimedia Interface" ir HDMI 
Licensing LLC prečzīmes vai reģistrētas 
prečzīmes.
• 
Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips, un Wi-Fi 
logotips ir reģistrētas Wi-Fi Alliance prečzīmes.
• 
Šajā rokasgrāmatā minētās prečzīmes un tirdzniecības nosaukumi 
pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.