Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
215
Izstrādājuma pareiza likvidēšana  
(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)
(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)
Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā 
izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos 
piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas 
laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. 
Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju 
kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no 
citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot 
materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.
Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai 
pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu 
pašvaldību.
Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju 
un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā 
elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem 
iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.
Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija
(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām) 
Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī 
izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar 
citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, 
piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai 
svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. 
Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku 
veselībai vai videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju 
izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un 
nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas 
nodošanas sistēmu.
Pielikums