Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
2
Informācija attiecībā uz veselību un drošību
Neveiciet darbības, kas varētu kaitēt fotografējamo objektu 
redzei.
Nelietojiet zibspuldzi cilvēku vai dzīvnieku ciešā tuvumā (tuvāk par 1 m). 
Lietojot zibspuldzi fotografējamā objekta acu tuvumā, var izraisīt īslaicīgus 
vai neatgriezeniskus redzes bojājumus.
Uzglabājiet kameru bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā 
vietā.
Uzglabājiet kameru un visus tās piederumus bērniem un mājdzīvniekiem 
nepieejamā vietā. Norijot mazas detaļas, tās var izraisīt aizrīšanos vai 
nopietnus savainojumus. Arī kustīgās daļas un piederumi var izraisīt 
fiziskas briesmas.
Ilgstoši nepakļaujiet kameru tiešas saules gaismas un 
paaugstinātas temperatūras iedarbībai.
Ilgstoša saules gaismas vai augstas temperatūras iedarbība var izraisīt 
neatgriezeniskus kameras iekšējo daļu bojājumus.
Nepieļaujiet kameras vai lādētāja apklāšanu ar segām vai 
drēbēm.
Kamera var pārkarst, un tādējādi var tikt izraisīti darbības traucējumi vai 
ugunsgrēks.
Pērkona laikā nepieskarieties strāvas padeves vadam un 
lādētājam.
Pretējā gadījumā ir iespējams saņemt elektriskās strāvas triecienu.
Lai nepieļautu bīstamas situācijas un pēc iespējas efektīvāk izmantotu 
kameru, ievērojiet tālāk minētos piesardzības pasākumus un lietošanas 
padomus.
     Brīdinājums — gadījumi, kas var radīt savainojumus 
jums un citiem cilvēkiem
Neizjauciet un nemēģiniet remontēt savu kameru.
Jūs varat nodarīt bojājumus kamerai un pakļaut sevi elektriskās strāvas 
trieciena riskam.
Nelietojiet kameru viegli uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu 
gāzu un šķidrumu tuvumā.
Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks vai eksplozija.
Neievietojiet uzliesmojošus materiālus kamerā un 
neuzglabājiet šādus materiālus kameras tuvumā.
Pretējā gadījumā var rasties ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Nelietojiet kameru ar mitrām rokām.
Pretējā gadījumā ir iespējams saņemt elektriskās strāvas triecienu.