Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (lv)

Download
Mana kamera
35
Akumulatora uzlāde un kameras ieslēgšana
Akumulatora uzlāde
Pirms kameras pirmreizējās lietošanas akumulators ir jāuzlādē. Ieslēdziet 
USB kabeļa mazo galu kamerā, bet otro USB kabeļa galu maiņstrāvas 
adapterī.
Statusa lampiņa 
• 
Deg sarkanā lampiņa: uzlādējas
• 
Deg zaļā lampiņa: pilnīgi uzlādēts
• 
Mirgo sarkanā lampiņa: uzlādes kļūda
Izmantojiet tikai ierīces komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteri un USB kabeli. 
Ja izmantojat citu maiņstrāvas adapteri, iespējams, ka kameras akumulators 
neuzlādēsies vai nedarbosies pareizi.
Kameras ieslēgšana
Iestatiet ieslēgšanas slēdzi pozīcijā ON.
• 
Lai izslēgtu kameru, iestatiet ieslēgšanas slēdzi pozīcijā OFF.
• 
Ieslēdzot kameru pirmo reizi, parādās sākotnējās iestatīšanas ekrāns.  
(36. lpp.)