Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
187
Lisa > 
Kaamera hooldamine
Kasutamine rannas või kaldal
• 
Kui kasutate kaamerat rannas või muudes sarnastes kohtades, hoidke 
seda liiva ja mustuse eest.
• 
Teie kaamera pole veekindel. Ärge käsitsege akut, adapterit ega 
mälukaarti märgade kätega. Kaamera käsitsemine märgade kätega võib 
kahjustada kaamerat.
Ladustamine pikemaks ajaks
• 
Kui jätate kaamera pikemaks ajaks seisma, pange see tihendatud 
konteinerisse koos absorbendiga, nt silikageeliga.
• 
Kui akud pole kasutuses, tühjenevad need aja jooksul ja enne kasutamist 
peab need uuesti laadima.
• 
Kui aku on eemaldatud kaamerast pikema aja vältel, saab kuupäeva ja 
kellaaegu uuendada kaamera sisselülitamisel.
Kaamera kasutamine ja hoidmine
Kaamera kasutamiseks ja hoidmiseks ebasobivad kohad
• 
Vältige kaamera sattumist väga madala või kõrge temperatuuri kätte.
• 
Vältige kaamera kasutamist kohtades, mis on väga kõrge niiskusega või 
kus niiskus järsult muutub.
• 
Vältige kaamera sattumist otsese päikesevalguse kätte ning selle 
hoidmist kuumades, halvasti ventileeritud kohtades, nagu suvel autos.
• 
Kaitske tõsiste vigastuste vältimiseks kaamerat ja selle ekraani löökide, 
rohmaka kohtlemise ja ülemäärase vibratsiooni eest.
• 
Ärge kasutage ega hoiustage kaamerat tolmustes, määrdunud, niisketes 
või halvasti ventileeritud kohtades, kuna see võib kahjustada liikuvaid 
osi ja sisedetaile.
• 
Ärge kasutage kaamerat kütuste, põlevate materjalide ega tuleohtlike 
kemikaalide läheduses. Ärge hoiustage ega kandke tuleohtlikke 
vedelikke, gaase ega plahvatusohtlikke materjale koos kaamera või selle 
lisatarvikutega.
• 
Ärge hoidke kaamerat kohas, kus on koitõrjevahendeid.