Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
195
Lisa > 
Kaamera hooldamine
Ettevaatusabinõud aku käsitsemisel
Kaitske akusid, laadijaid ja mälukaarte kahjustuste eest.
Vältige aku kokkupuudet metallesemetega, kuna see võib tekitada  
+ ja - klemmide ühenduse ning viia aku ajutise või püsiva kahjustuseni ja 
põhjustada tule-või elektrilöögiohtu.
Märkused aku laadimise kohta
• 
Kui olekutuli on väljas, veenduge, et aku on paigaldatud õigesti.
• 
Kui kaamera on aku laadimise ajal sisselülitatud, ei pruugi aku täielikult 
täituda. Lülitage kaamera enne aku laadimist välja.
• 
Ärge kasutage kaamerat aku laadimise ajal. See võib põhjustada tule-või 
elektrilöögiohtu.
• 
Ärge tõmmake voolujuhet pistiku eemaldamiseks vooluvõrgust, kuna 
see võib tekitada tule-või elektrilöögiohtu.
• 
Enne kaamera sisselülitamist peab aku laadima vähemalt 10 minutit.
• 
Kaamera lülitub välja kui ühendate tühja akuga kaamera välisesse 
vooluallikasse ja kasutate kõrge voolutarbimisega funktsioone. Kaamera 
normaalseks kasutamiseks laadige aku täis.
• 
Kui ühendate toitekaabli uuesti ja aku on täis, süttib olekutuli umbes  
30 minutiks.
• 
Välgu kasutamine ja videote salvestamine tühjendab akut kiiresti. 
Laadige akut kuni kustub punane olekutuli.
• 
Kui olekutuli vilgub punaselt, ühendage kaabel uuesti või eemaldage 
aku ja paigaldage uuesti.
• 
Kui laete akut ja kui kaabel on ülekuumenenud või on temperatuur liiga 
kõrge, võib olekutuli vilkuda punaselt. Laadimine algab, kui aku on maha 
jahtunud.
• 
Akude ülelaadimine võib vähendada akude tööiga. Pärast laadimise 
lõppu eemaldage kaabel kaamera küljest.
• 
Ärge toitekaablit väänake ega asetage sellele raskeid esemeid. See võib 
kaablit kahjustada.