Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
215
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks 
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, 
et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, 
USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude 
olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega 
seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele 
ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage 
need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult 
taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu 
taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu 
tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna 
muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.
Őige viis toote akude kasutusest kőrvaldamiseks
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult) 
Selline tähistus akul, dokumentidel vői pakendil näitab, et toote akusid 
ei tohi kasutusaja lőppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. 
Keemilised elemendid Hg, Cd, vői Pb näitavad, et aku elavhőbeda, 
kaadmiumi vői plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. 
Kui akusid ei käidelda őigel viisil, vőib nende sisu pőhjustada tervise-vői 
keskkonnakahjustusi.
Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, 
eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse 
kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.
Lisa