Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
217
 
ELECTRONICS
Vastavusdeklaratsioon
direktiivile (2011/65/EU), mis puudutab vastavate ohtlike ainete 
piiranguid elektrilistes ja elektroonilistes seadmetes vastavalt 
rakendusele EN 50581:2012 ja ökodisaini direktiivile (2009/125/EC), 
mida on täiendatud eeskirjaga (EC) nr 278/2009 väliste toiteallikate 
kohta.
 EL esindaja
Samsung Electronics Euro QA Lab. 
Blackbushe Business Park  
Saxony Way, Yateley, Hampshire GU46 
6GG, UK 
(CE MÄRGISTUSE LISAMISE ALGUSAASTA 
2013)
31. detsember 2013. a
(Väljaandmise aeg ja koht)
Stephen Colclough / EL esindaja
(Volitatud isiku nimi ja allkiri)
*  See ei ole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi 
teeninduskeskuse aadressi või telefoninumbri leidmiseks vaadake 
garantiikaarti või võtke ühendust oma seadme edasimüüjaga.
 Toote andmed
Järgnevale
Toode :  
  DIGIKAAMERA
Mudel(id) :    NX30
  Deklaratsioon ja rakendatavad standardid
Käesolevaga kinnitame, et ülaltoodud toode vastab R&TTE direktiivi 
(1999/5/EC) põhinõuetele vastavalt rakendustele:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 
EN 55024:2010
EN 55022:2010/AC:2011 
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008 
 
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.4.1 
 
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 300 328 V1.7.1 
 
EN 300 440-1 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1 
 
EN 301 893 V1.6.1
EN 302 291-1 V1.1.1 
 
EN 302 291-2 V1.1.1
EN 62311 :2008