Samsung NX30 (18-55 mm) User Manual (et)

Download
Minu kaamera
35
Aku laadimine ja kaamera sisselülitamine
Aku laadimine
Enne kaamera esmakordset kasutamist tuleb aku täis laadida. Sisestage 
USB-kaabli väiksem ots kaamerasse ja sisestage seejärel USB-kaabli teine 
kaabliots vahelduvvooluadapterisse.
Olekutuli
• 
Punane tuli põleb: laeb
• 
Roheline tuli sees: aku täis
• 
Punane tuli vilgub: laadimise tõrge
Kasutage ainult kaameraga kaasasolevat vahelduvvooluadapterit ja USB-kaablit. 
Teiste vahelduvvooluadapterite puhul ei pruugi kaamera aku korralikult laadida 
või töötada.
Kaamera sisselülitamine
Lülitage toitelüliti asendisse ON.
• 
Kaamera väljalülitamiseks lülitage toitelüliti OFF asendisse.
• 
Algseadete kuva ilmub kaamera esmakordsel sisselülitamisel. (lk. 36)