Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
14
Fotografēšanās koncepcijas
Fotografēšana pie zemes
Izplānojiet uzņēmumu, pietupieties ar vienu ceļgalu zemē un ieņemiet 
taisnu stāju.
Displeja lietošana
Lai uzņemtu fotoattēlos no augšas vai no lejas, sasveriet displeju augšup 
vai lejup. Displeju var sasvērt uz 90° augšup (
) vai uz 45° lejup (
).
• 
Kad kamera netiek lietot, displejam ir jābūt aizvērtam (
).
• 
Sasveriet displeju tikai atļautajā leņķī. Pretējā gadījumā var bojāt 
kameru.