Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
176
Pielikums > 
Kameras tehniskā apkope
• 
Aizsargājiet atmiņas kartes no mitruma, netīrumiem un nepazīstamām 
vielām. Ja atmiņas karte ir netīra, pirms ievietošanas kamerā noslaukiet 
to ar mīkstu drāniņu.
• 
Atmiņas karte un atmiņas kartes slots nedrīkst nonākt saskarē ar 
šķidrumiem, netīrumiem vai citām nevēlamām vielām. Ja iepriekš 
minētais netiek ievērots, atmiņas karte vai kamera var darboties kļūdaini.
• 
Pārnēsājot atmiņas karti, izmantojiet futrāli, lai pasargātu karti no 
statiskās elektrības.
• 
Svarīgu informāciju glabājiet citā datu nesējā, piemēram, cietajā diskā 
vai CD/DVD diskā.
• 
Ja kamera tiek ilgstoši izmantota, atmiņas karte var kļūt silta. Šī parādība 
ir normāla un nenorāda uz darbības traucējumiem.
• 
Izmantojiet atmiņas karti, kas atbilst standarta prasībām.
Ražotājs neuzņemas atbildību par datu zudumiem.
Brīdinājumi, kas jāņem vērā, izmantojot atmiņas kartes
• 
Nepakļaujiet atmiņas kartes ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras 
iedarbībai (zem 0° C/32° F vai virs 40° C/104° F). Ārkārtējas temperatūras 
var izraisīt atmiņas karšu disfunkciju.
• 
Ievietojiet atmiņas karti pareizajā virzienā. Ievietojot atmiņas karti 
nepareizā virzienā, iespējams sabojāt kameru un atmiņas karti.
• 
Nelietojiet atmiņas kartes, kas pirms tam ir formatētas, izmantojot citas 
kameras vai datoru. Atkārtoti formatējiet atmiņas karti, izmantojot savu 
kameru.
• 
Ievietojot vai izņemot atmiņas karti, izslēdziet kameru.
• 
Kamēr indikators mirgo, neizņemiet atmiņas karti un neizslēdziet 
kameru, jo šādi var bojāt informāciju, kas atrodas kartē.
• 
Kad atmiņas kartes kalpošanas laiks ir beidzies, tajā vairs nav iespējams 
saglabāt fotoattēlus. Izmantojiet jaunu atmiņas karti.
• 
Nelokiet, nemetiet un nepakļaujiet atmiņas kartes smagu priekšmetu vai 
spiediena iedarbībai.
• 
Izvairieties no atmiņas karšu lietošanas vai glabāšanas spēcīgu 
magnētisko lauku tuvumā.
• 
Izvairieties no atmiņas karšu lietošanas vai glabāšanas vietās ar 
paaugstinātu temperatūru, paaugstinātu atmosfēras mitruma līmeni vai 
kodīgu vielu klātbūtni.