Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
179
Pielikums > 
Kameras tehniskā apkope
Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanas laikā
Sargājiet akumulatorus, lādētājus un atmiņas kartes no bojājumiem.
Izvairieties no akumulatoru saskaršanas ar metāliskiem priekšmetiem, jo 
šādi var savienoties akumulatora + un – kontakti, kas savukārt var novest 
pie akumulatora pagaidu vai pastāvīgiem bojājumiem, un var rasties 
ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Piezīmes par akumulatora uzlādi
• 
Ja statusa indikators ir izslēgts, pārbaudiet, vai akumulators ir ievietots 
pareizi.
• 
Ja uzlādes laikā kamera ir ieslēgta, akumulators var uzlādēties nepilnīgi. 
Pirms akumulatora uzlādes izslēdziet kameru.
• 
Nelietojiet kameru akumulatora uzlādes laikā. Pretējā gadījumā var 
rasties ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
• 
Neizslēdziet kontaktdakšu no rozetes, velkot aiz vada, jo šādi var rasties 
ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
• 
Pirms kameras ieslēgšanas ļaujiet akumulatoram uzlādēties vismaz 
desmit minūtes.
• 
Kad kamera ar izlādējušos akumulatoru ir pieslēgta ārējam barošanas 
avotam, funkciju ar augstu enerģijas patēriņu izmantošana var 
izraisīt kameras izslēgšanu. Lai izmantotu kameru normāli, uzlādējiet 
akumulatoru.
• 
Ja pieslēdzat barošanas kabeli, kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts, 
statusa indikators ieslēdzas uz apmēram 30 minūtēm.
• 
Izmantojot zibspuldzi vai ierakstot videoklipus, akumulatora uzlādes 
līmenis strauji samazinās. Uzlādējiet akumulatoru līdz izslēgsies sarkanais 
statusa indikators.
• 
Ja statusa indikators mirgo sarkanā krāsā, atvienojiet un atkārtoti 
pievienojiet kabeli vai arī izņemiet akumulatoru un ievietojiet to vēlreiz.
• 
Lādējot akumulatoru, kad kabelis ir pārkarsis vai temperatūra ir pārāk 
liela, statusa lampiņa var iemirgoties sarkanā krāsā. Uzlāde sāksies, kad 
akumulators būs atdzisis.
• 
Akumulatora pārlādēšana var saīsināt akumulatora mūžu. Pēc uzlādes 
pabeigšanas atvienojiet kabeli no kameras.
• 
Nelokiet maiņstrāvas vadu un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus. 
Citādi vadu var sabojāt.