Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
1
Informācija par autortiesībām
• 
Jauninot kameras funkcijas, tās tehniskie dati vai šīs rokasgrāmatas 
saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma.
• 
Iesakām lietot kameru tās valsts robežās, kur tā iegādāta.
• 
Lietojiet šo kameru atbildīgi un pakļaujieties visiem uz tās lietošanu 
attiecināmajiem likumiem un noteikumiem.
• 
Šīs rokasgrāmatas daļēja vai pilnīga atkārtota izmantošana vai 
izplatīšana nav atļauta bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas.
PlanetFirst simbolizē Samsung Electronics nodošanos 
ilgtspējīgai attīstībai un sociālam atbildīgumam, veicot 
ekoloģiski apzinīgas uzņēmējdarbības un pārvaldības 
aktivitātes.
• 
Microsoft Windows un Windows logotips ir Microsoft Corporation 
reģistrētas prečzīmes.
• 
Mac un Apple App Store ir Apple Corporation piederošas reģistrētas 
preču zīmes.
• 
Google Play Store ir Google, Inc. piederoša reģistrēta preču zīme.
• 
Adobe, Adobe logotips, Photoshop un Lightroom ir Adobe Systems 
Incorporated prečzīmes vai reģistrētas prečzīmes Amerikas Savienotajās 
Valstīs un/vai citās valstīs.
• 
microSD™, microSDHC™, un microSDXC™ ir SD Asociācijas reģistrētas 
preču zīmes.
• 
HDMI, HDMI logotips un termins „High 
Definition Multimedia Interface” (augstas 
izšķirtspējas multivides interfeiss) ir HDMI 
Licensing LLC prečzīmes vai reģistrētas 
prečzīmes.
• 
Wi-Fi®, Wi-Fi SERTIFICĒTS logotips, un Wi-Fi logotips ir reģistrētas  
Wi-Fi Alliance preču zīmes.
• 
Šajā rokasgrāmatā minētās prečzīmes un tirdzniecības nosaukumi 
pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.