Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
201
 
ELECTRONICS
Atbilstības deklarācija
kā arī direktīvai (2011/65/ES) par dažu bīstamu vielu izmantošanas 
ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās un ekodizaina 
direktīvai (2009/125/EK), ko īsteno Regula (EK) Nr. 278/2009 par ārējiem 
barošanas avotiem.
 Pārstāvis ES
Samsung Electronics Euro QA Lab. 
Blackbushe Business Park 
Saxony Way, Yateley, Hampshire 
GU46 6GG, UK 
(CE MARĶĒJUMA PIEMĒROŠANAS 
GADS — 2013.)
2013. gada 1. februāris
(Izdošanas vieta un datums)
Joong-Hoon Choi /  
Laboratorijas vadītājs
(Pilnvarotās personas vārds un paraksts)
*  Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa 
centra adresi un tālruņa nr., skatiet garantijas karti vai sazinieties ar 
mazumtirgotāju, no kura iegādājāties savu produktu.
  Informācija par produktu
Par 
Produkts :     DIGITĀLĀ KAMERA
Modelis(-i) :   NX300
  Deklarācija un piemērojamie standarti
Mēs ar šo paziņojam, ka augstāk aprakstītais izstrādājums atbilst RTTI 
direktīvas vissvarīgākajām prasībām (1999/5/EK), piemērojot šādus 
standartus:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011  EN 55024:2010
EN 55022:2010 
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008 
EN 300 328 v1.7.1
EN 301 489-1 v1.8.1  EN 301 489-17 V2.1.1
EN 300 440-1 V1.6.1  EN 300 440-2 V1.4.1
EN 301 893 V1.6.1 
EN 62311 :2008