Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
2
Informācija par veselību un drošību
Neveiciet darbības, kas varētu kaitēt fotografējamo cilvēku vai 
dzīvnieku redzei.
Nelietojiet zibspuldzi cilvēku vai dzīvnieku ciešā tuvumā (tuvāk par 1 m). 
Lietojot zibspuldzi fotografējamā objekta acu tuvumā, var izraisīt īslaicīgus 
vai neatgriezeniskus redzes bojājumus.
Uzglabājiet kameru bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā 
vietā.
Uzglabājiet kameru un visus tās piederumus bērniem un mājdzīvniekiem 
nepieejamā vietā. Norijot mazas detaļas, tās var izraisīt aizrīšanos vai 
nopietnus savainojumus. Arī kustīgās daļas un piederumi var izraisīt fizisku 
bīstamību.
Ilgstoši nepakļaujiet kameru tiešas saules gaismas un 
paaugstinātas temperatūras iedarbībai.
Ilgstoša saules gaismas vai augstas temperatūras iedarbība var izraisīt 
neatgriezeniskus kameras iekšējo daļu bojājumus.
Izvairieties no kameras vai lādētāja nosegšanas ar segām vai 
drēbēm.
Kamera var pārkarst un tādējādi var tikt izraisīti darbības traucējumi vai 
aizdegšanās.
Pērkona laikā nepieskarieties strāvas padeves vadam un 
netuvojieties lādētājam.
Pretējā gadījumā ir iespējams saņemt elektriskās strāvas triecienu.
Lai nepieļautu bīstamas situācijas un pēc iespējas efektīvāk izmantotu 
kameru, ievērojiet tālāk minētos piesardzības pasākumus un lietošanas 
padomus.
     Brīdinājums — gadījumi, kas var radīt savainojumus 
jums un citiem cilvēkiem
Neizjauciet kameru un nemēģiniet to remontēt.
Pretējā gadījumā pastāv risks saņemt elektriskās strāvas triecienu vai 
sabojāt kameru.
Nelietojiet kameru viegli uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu 
gāzu un šķidrumu tuvumā.
Pretējā gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai sprādzienu.
Neievietojiet uzliesmojošus materiālus kamerā un 
neuzglabājiet šādus materiālus kameras tuvumā.
Pretējā gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
Nelietojiet kameru ar mitrām rokām.
Pretējā gadījumā ir iespējams saņemt elektriskās strāvas triecienu.