Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera > 
Kameras izkārtojums
32
Nr.
Nosaukums
USB un aizvara atvienotājmehānisma pieslēgvieta
Pievienojiet kameru datoram vai aizvara atvienotājmehānismam. Izmantojiet aizvara 
atvienotājmehānisma kabeli ar statīvu, lai mazinātu kameras izkustēšanos.
HDMI pieslēgvieta
Akumulatora nodalījums/atmiņas karte vāks
Ievietojiet atmiņas karti un akumulatoru.
Displejs
• 
Lai uzņemtu fotoattēlos no augšas vai no lejas, sasveriet displeju augšup vai lejup. (14. lpp.)
• 
Lai izvēlētos izvēlni vai iespēju, pieskarieties ekrānam. (36. lpp.)
Trijkāja pievienošanas vieta
Pogas DIRECT LINK izmantošana
Varat ērti ieslēgt Wi-Fi funkciju, nospiežot [DIRECT LINK].  
Lai atgrieztos iepriekšējā režīmā, vēlreiz nospiediet [DIRECT LINK].
Pogas DIRECT LINK iestatīšana
Varat izvēlēties Wi-Fi funkciju, ko palaist, nospiežot [DIRECT LINK]. (150. lpp.)
DIRECT LINK 
iespējas iestatīšana
Uzņemšanas režīmā nospiediet [
m] 
ĺ
 
ĺ
 Atslēgu kartēšana 
ĺ
DIRECT LINK
ĺ
 
iespēja.
4
5
1
2
3