Samsung SMART CAMERA NX300 User Manual (lv)

Download
Mana kamera
34
Akumulatora uzlāde un kameras ieslēgšana
Akumulatora uzlāde
Pirms kameras pirmreizējās lietošanas akumulators ir jāuzlādē. Ieslēdziet 
USB kabeļa mazo galu kamerā, bet otro USB kabeļa galu maiņstrāvas 
adapterī.
Statusa indikators
• 
Deg sarkanā lampiņa: uzlādējas
• 
Nedeg sarkanā lampiņa: pilnīgi uzlādēts
• 
Mirgo sarkanā lampiņa: kļūda
• 
Izmantojiet tikai ierīces komplektā iekļauto maiņstrāvas adapteri un USB 
kabeli. Ja izmantojat citu maiņstrāvas adapteri, iespējams, ka kameras 
akumulators neuzlādēsies vai nedarbosies pareizi.
• 
Varat uzlādēt akumulatoru, izmantojot USB kabeli tikai, kad kamera ir izslēgta.
Kameras ieslēgšana
Iestatiet ieslēgšanas slēdzi pozīcijā ON.
• 
Lai izslēgtu kameru, iestatiet ieslēgšanas slēdzi pozīcijā OFF.
• 
Ieslēdzot kameru pirmo reizi, parādās sākotnējās iestatīšanas ekrāns.  
(35. lpp.)