Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
105
Funkce snímání > 
Blesk
Nastavení bezdrátové synchronizace vestavěného nebo 
externího blesku
Bezdrátovou synchronizaci nastavte pro ovládání vestavěných a externích 
blesků dálkově pomocí bezdrátových signálů. Systém dálkového ovládání 
se skládá z hlavního blesku, který je upevněn na fotoaparátu a jedné nebo 
více podřízených jednotek. Podřízený blesk je přiřazen jedné ze tří skupin: 
A, B nebo C.
Chcete-li nastavit 
bezdrátovou 
synchronizaci,
V režimu snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Vestavěný bezdrátový blesk nebo Externí bezdrátový blesk 
ĺ
 možnost. 
* Výchozí
Možnost
Popis
Použít 
bezdrátový 
blesk
Nastavení používání bezdrátové synchronizace. 
(Vypnout*, Zapnuto)
Kanál
Vyberte kanály pro bezdrátovou synchronizaci. K dispozici 
jsou čtyři kanály pro ovládání různých dálkové systémy 
zároveň. Řídicí a podřízené jednotky blesku, ve stejném 
systému dálkového ovládání, musí být nastaveny na stejný 
kanál. (Kan. 1Kan. 2Kan. 3Kan. 4)
Režim 
skupinového 
blesku
Nastavení režimu blesku pro skupinu A, B nebo C. Změny 
režimu blesku je nutné provádět na hlavním blesku. 
Změny jsou poté aplikovány na závislé blesky skupiny 
A, B nebo C. Závislé skupiny fungují jako vzdálený systém 
s režimem blesku (TTL nebo ruční) podle nastavení na 
hlavním blesku. 
• 
A-TTL: Nastavte expozici blesku, pokud je blesk v režimu 
A-TTL.
• 
Manuální blesk: Nastavte jas blesku, pokud je blesk 
v režimu Manuální blesk
• 
Vypnout: Blesk se nepoužívá.
• 
Možnost Nastavení externího blesku nelze vybrat, když používáte funkci 
externího bezdrátového blesku.
• 
Informace o používání funkce bezdrátové synchronizace s externím bleskem 
naleznete v návodu k použití volitelného externího blesku (SEF-580A).