Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
121
Přehrávání/Úpravy > 
Vyhledávání a správa souborů
Prohlížení souborů jako složky
Sekvenční a sériové snímky se zobrazí jako složka. Výběrem složky 
přehrajete všechny fotografie automaticky. Vymazáním složky se odstraní 
všechny fotografie ve složce.
V režimu přehrávání otočte navigační tlačítko nebo se 
stisknutím tlačítka [C/F] přesuňte do požadované složky.
• 
Můžete také přetáhnout snímek doleva nebo doprava a přesunout 
ho do požadované složky.
• 
Fotoaparát automaticky přehraje fotografie ve složce.
Posunutím ovládacího otočného voliče doprava otevřete 
složku.
• 
Chcete-li otevřít složku, můžete také klepnout na složku na 
obrazovce, nebo zmáčknout [o].
Otočením navigačního tlačítka nebo stisknutím [C/F] se 
přesuňte na jiný soubor. 
• 
Můžete také přetáhnout snímek doleva nebo doprava a přejít na 
další soubor.
Posunováním ovládacího otočného voliče doleva nebo 
stisknutím tlačítka [o] se vrátíte do režimu přehrávání.
• 
Můžete také klepnout na položku 
 a vrátit se do režimu 
přehrávání.