Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
126
Přehrávání/Úpravy
V režimu přehrávání můžete video přehrávat, zachytávat z něj snímky nebo 
jej ořezávat a ukládat je jako další soubor.
Stop
Zachytit
Ikona
Popis
/
Zobrazit předchozí soubor/převíjet zpět. (Při každém klepnutí na 
ikonu během přehrávání videa změníte rychlost převíjení tímto 
způsobem: 2X, 4X, 8X.)
/
Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
/
Zobrazit další soubor/převíjet zpět. (Při každém klepnutí na 
ikonu během přehrávání videa změníte rychlost převíjení tímto 
způsobem: 2X, 4X, 8X.)
Nastavení hlasitosti nebo ztišení zvuku. 
Převíjení dozadu nebo dopředu
Chcete-li převíjet dozadu nebo dopředu ve video souboru během 
přehrávání, použijte jednu z následujících metod.
• 
Klepněte na možnost  / . Při každém klepnutí na ikonu změníte 
rychlost převíjení tímto způsobem: 2X, 4X, 8X.
• 
Stiskněte tlačítko [C/F]. Při každém stisknutí tlačítka změníte 
rychlost převíjení tímto způsobem: 2X, 4X, 8X.
• 
Posouvejte ovládacím otočným voličem doleva nebo doprava. Při 
každém posunutí příkazového voliče změníte rychlost převíjení tímto 
způsobem: 2X, 4X, 8X.
• 
Přetáhněte úchyty, které se zobrazí na liště průběhu nalevo nebo 
napravo. Můžete změnit polohu přehrávání ve videu.
Přehrávání videa