Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
135
Bezdrátová síť
Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě
Naučíte se postup připojení přes přístupový bod (AP), je-li v dosahu síť 
WLAN. Můžete také konfigurovat síťová nastavení.
Připojení k síti WLAN
Otočte volič režimů na možnost B.
Vyberte položku 
, 
, nebo 
.
Řiďte se pokyny na obrazovce, dokud se nezobrazí obrazovka 
Nastavení připojení Wi-Fi.
• 
V některých režimech stiskněte položku [f] a pak vyberte možnost 
Nastavení připojení Wi-Fi.
• 
Fotoaparát automaticky vyhledá dostupná zařízení přístupových 
bodů (AP).
Vyberte přístupový bod (AP).
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Samsung4
Nastavení připojení Wi-Fi
Obnovit
• 
Volbou možnosti Obnovit obnovte přístupové body, ke kterým se 
lze připojit.
• 
Výběrem možnosti Přidat bezdrátovou síť přidáte ručně 
přístupový bod. Chcete-li ručně přidat přístupový bod, musí být 
jeho název v angličtině.
Ikona
Popis
Náhodný přístupový bod
Zabezpečený přístupový bod
Přístupový bod WPS
Úroveň signálu
Stisknutím tlačítka [F] nebo klepnutím na položku 
 
otevřete možnosti nastavení sítě.
• 
Pokud vyberete zabezpečený přístupový bod, zobrazí se 
vyskakovací okno. Zadáním vyžadovaného hesla se připojte k síti 
WLAN. Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání 
textu“
. (str. 139)
• 
Po zobrazení přihlašovací stránky nahlédněte do části „Používání 
prohlížeče pro přihlášení“
. (str. 137)
• 
Pokud vyberete nezabezpečený přístupový bod, fotoaparát se 
připojí k síti WLAN.
• 
Pokud vyberete profil WPS podporovaný přístupovým bodem, 
vyberte možnost   
ĺ
 Připojení pomocí kódu PIN funkce WPS 
a pak zadejte kód PIN do přístupového bodu. Je také možné se 
připojit k WPS profilu podporujícímu přístupový bod výběrem 
možnosti   
ĺ
 Připojení pomocí tlačítka WPS na fotoaparátu a 
poté výběrem tlačítka WPS na zařízení přístupového bodu.
• 
Stejný přístupový bod může být uveden dvakrát, s různými 
frekvencemi, protože váš fotoaparát podporuje funkci 
dvoupásmového příjmu.
• 
Pokud se zobrazí rozevírací zpráva o shromažďování dat, přečtěte si 
ji a potvrďte ji.