Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
136
Bezdrátová síť > 
Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě
Nastavení možností sítě
Na obrazovce Nastavení připojení Wi-Fi přejděte 
k přístupovým bodům a poté stiskněte tlačítko [F] nebo 
klepněte na možnost  .
Vyberte všechny možnosti a zadejte požadované informace.
Možnost
Popis
Síťové heslo
Zadání síťového hesla.
Nastavení adresy IP
Automatické nebo manuální nastavení IP 
adresy.
Ruční nastavení IP adresy
Na obrazovce Nastavení připojení Wi-Fi přejděte 
k přístupovým bodům a poté stiskněte tlačítko [F] nebo 
klepněte na možnost  .
Vyberte možnost Nastavení adresy IP 
ĺ
 Ruční.
Vyberte všechny možnosti a zadejte požadované informace.
Možnost
Popis
IP
Zadání statické IP adresy.
Maska podsítě
Zadání masky podsítě.
Brána
Zadání brány (gateway).
DNS server
Zadání DNS adresy.