Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
159
Bezdrátová síť
Používání funkce Samsung Link k odesílání souborů
Soubory můžete nahrávat z fotoaparátu do online úložiště Samsung 
Link nebo do registrovaných zařízení nebo zobrazte soubory v zařízení 
Samsung Link připojeném ke stejnému přístupovému bodu.
Nahrávání souborů do online úložiště nebo 
registrovaných zařízení
Otočte volič režimů na možnost B.
Vyberte možnost 
 
ĺ
Webové úložiště / zařízení.
• 
Pokud se zobrazí zpráva průvodce, vyberte možnost OK.
• 
Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN 
prostřednictvím naposledy připojeného zařízení přístupového 
bodu.
• 
Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá 
dostupná zařízení přístupového bodu. (str. 135)
• 
Chcete-li změnit velikost nahrávaných fotografií, stiskněte tlačítko 
[f], a pak vyberte možnost Velikost nahrávaného obrázku.
Zadejte ID a heslo a pak vyberte možnost Přihlášení 
ĺ
 OK.
• 
Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“.  
(str. 139)
• 
Výběr ID ze seznamu provedete výběrem možnosti   
ĺ
 ID.
• 
Pokud jste se na webovou stránku již přihlašovali, přihlášení se 
provede automaticky.
Chcete-li používat tuto funkci, musíte vytvořit účet funkce Samsung Link 
a účet s přidruženou službou online úložiště pomocí vašeho počítače. Po 
vytvoření těchto účtů přidejte účet online úložiště do funkce Samsung Link.
Vyberte službu online úložiště nebo registrované zařízení.
• 
Chcete-li obnovit seznam online úložišť nebo registrovaných 
zařízení, klepněte na tlačítko  .
• 
Zařízená, která momentálně nejsou připojena k síti se v seznamu 
nezobrazí. 
• 
Před použitím této funkce musíte navštívit webovou stránku 
Samsung Link pomocí počítače a zaregistrovat si online úložiště 
nebo zařízení. 
Vyberte soubory, které chcete nahrát a pak vyberte možnost 
Nahrát
• 
Do online úložiště služby Samsung Link nelze nahrávat video soubory.
• 
Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné 
soubory.
• 
Nahrát můžete až 20 souborů.
• 
Fotografie můžete také nahrávat v režimu Přehrávání stisknutím tlačítka 
[m] a pak výběrem položky Sdílet (Wi-Fi) 
ĺ
 Samsung Link nebo 
výběrem položky 
 
ĺ
 Samsung Link.