Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
187
Příloha > 
Údržba fotoaparátu
Použití na plážích nebo na břehu
• 
Při použití na plážích nebo na podobných místech chraňte přístroj před 
pískem a nečistotami.
• 
Fotoaparát není odolný proti vodě. Nesahejte na baterii, adaptér nebo 
paměťovou kartu mokrýma rukama. Ovládání fotoaparátu mokrýma 
rukama může vést k poškození přístroje.
Ukládání na delší dobu
• 
Pokud fotoaparát ukládáte na delší dobu, položte jej do utěsněného 
obalu se savým materiálem, jako je např. silikagel.
• 
Nepoužívané baterie se samovolně vybíjejí a po delší době musí být 
před použitím nabity.
• 
Aktuální datum a čas lze inicializovat při zapnutí fotoaparátu, pokud byla 
baterie delší dobu vyjmuta z fotoaparátu.
Použití a ukládání fotoaparátu
Nevhodná místa pro použití nebo ukládání fotoaparátu
• 
Nevystavujte fotoaparát velmi nízkým nebo vysokým teplotám.
• 
Fotoaparát nepoužívejte na místech s extrémně vysokou vlhkostí nebo 
na místech, kde se vlhkost rapidně mění.
• 
Fotoaparát nevystavujte přímému slunečnímu záření a neukládejte jej na 
horkých, špatně větraných místech, jako je auto v letním období.
• 
Fotoaparát a displej chraňte před pády, nárazy, hrubým zacházením a 
silnými otřesy, hrozí vážné poškození.
• 
Neukládejte fotoaparát do míst prašných, vlhkých, znečistěných nebo 
nedostatečně větraných, hrozí poškození pohyblivých dílů nebo 
vnitřních součástí.
• 
Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti paliv, hořlavin ani chemikálií. 
Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny či výbušniny ve 
stejném prostoru s fotoaparátem a jeho příslušenstvím.
• 
Fotoaparát neukládejte na místech, kde se nacházejí naftalínové kuličky.