Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
192
Příloha > 
Údržba fotoaparátu
• 
Paměťové karty chraňte před stykem s kapalinami, špínou a cizími 
předměty a látkami. Pokud je paměťová karta znečištěná, před vložením 
do fotoaparátu ji otřete měkkou utěrkou.
• 
Nedovolte, aby se do styku s paměťovými kartami nebo se slotem pro 
paměťovou kartu dostaly tekutiny, špína nebo cizí látky. Mohlo by to 
zapříčinit selhání paměťových karet nebo fotoaparátu.
• 
Při přepravě paměťové karty ji vždy chraňte vhodným obalem proti 
statické elektřině.
• 
Důležitá data vždy zálohujte na jiná média, jako je např. pevný disk, CD 
nebo DVD.
• 
Při delším používání fotoaparátu se paměťová karta může zahřát. Tento 
jev je normální a nejedná se o závadu.
• 
Použijte paměťovou kartu, která splňuje standardní požadavky.
Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.
Upozornění při používání paměťových karet
• 
Nevystavujte paměťové karty velmi nízkým ani vysokým teplotám (pod  
0 °C/32 °F nebo nad 40 °C/104 °F). Extrémní teploty mohou způsobit 
poruchu paměťové karty.
• 
Vložte paměťovou kartu se správnou orientací. Vložení paměťové karty 
s nesprávnou orientací může vést k poškození fotoaparátu a paměťové 
karty.
• 
Nepoužívejte paměťové karty zformátované v jiných přístrojích nebo v 
počítači. Zformátujte je znovu v tomto fotoaparátu.
• 
Při vkládání a vyjímání paměťové karty fotoaparát vypněte.
• 
Paměťovou kartu nevyjímejte z fotoaparátu ani jej nevypínejte v době, 
kdy bliká kontrolka, dojde k poškození dat.
• 
Po uplynutí životnosti paměťové karty není možné na ni ukládat další 
snímky. Použijte novou paměťovou kartu.
• 
Paměťové karty nevystavujte pádům, úderům ani silnému tlaku.
• 
Nepoužívejte a neukládejte paměťové karty v blízkosti silných 
magnetických polí.
• 
Nepoužívejte ani neukládejte paměťové karty na místech s vysokými 
teplotami, vysokou vlhkostí nebo u leptadel.