Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
195
Příloha > 
Údržba fotoaparátu
Upozornění pro užívání baterie
Baterie, nabíječku a paměťové karty chraňte před poškozením.
Baterie chraňte před stykem s vodivými předměty, mohou způsobit zkrat 
+ a – kontaktu baterie, což vede k dočasnému nebo trvalému poškození 
baterie a může způsobit požár nebo zásah elektrickým proudem.
Poznámky k nabíjení baterie
• 
Pokud stavová kontrolka nesvítí, ověřte, zda byla baterie správně 
vložena.
• 
Pokud je fotoaparát během nabíjení zapnutý, nemusí se baterie plně 
dobít. Před nabíjením baterie fotoaparát vypněte.
• 
Fotoaparát nepoužívejte, když baterii nabíjíte. Hrozí požár nebo úraz 
elektrickým proudem.
• 
Nevytahujte napájecí kabel pro odpojení zástrčky ze zásuvky, mohlo by 
dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
• 
Před zapnutím fotoaparátu nechte baterii nabíjet alespoň 10 minut.
• 
Pokud připojíte fotoaparát k externímu zdroji napájení, když je baterie 
vybitá, dojde vlivem funkcím s vysokou spotřebou energie k vypnutí 
fofoaparátu. Chcete-li fotoaparát normálně používat, dobijte baterii.
• 
Pokud připojíte napájecí kabel, když je baterie plně nabitá, rozsvítí se 
stavová kontrolka na přibližně 30 minut.
• 
Použití blesku a záznam videa vybíjí baterii rychleji. Nabíjejte baterii, 
dokud červená stavová kontrolka nezhasne.
• 
Pokud stavová kontrolka bliká červeně, odpojte a znovu zapojte kabel 
nebo vyjměte a znovu vložte baterii.
• 
Pokud nabíjíte baterii přehřátou nabíječkou nebo za vysoké okolní 
teploty, může stavová kontrolka blikat červeně. Nabíjení začne po 
vychladnutí baterie.
• 
Přebíjení baterie zkracuje její životnost. Po nabití baterie odpojte kabel 
od fotoaparátu.
• 
Neohýbejte napájecí kabel ani na něj nepokládejte těžké předměty. 
Mohlo by dojít k poškození kabelu.