Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
197
Příloha
Aktualizace firmwaru
Připojte fotoaparát k počítači a aktualizujte firmware objektivu 
fotoaparátu.
• 
Aktualizaci firmwaru není možné spustit, pokud není zcela nabita baterie. Před 
spuštěním aktualizace firmwaru zcela nabijte baterii.
• 
Pokud aktualizujete firmware, uživatelské nastavení a hodnoty se resetují. 
(Datum, čas, jazyk a nastavení obrazového výstupu se nezmění.)
• 
Nevypínejte fotoaparát během probíhající aktualizace.
Vypněte fotoaparát.
Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.
• 
Je třeba připojit menší koncovku kabelu USB k fotoaparátu. Pokud kabel 
otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné 
škody spojené se ztrátou dat.
• 
Pokusíte-li se zasunout kabel USB do zásuvky HDMI, fotoaparát nemusí 
pracovat správně.
Zapněte fotoaparát. 
V počítači spusťte aplikaci i-Launcher 
ĺ
 Firmware Upgrade.
Chcete-li stáhnout firmware do fotoaparátu, dodržujte pokyny 
na obrazovce.
• 
Můžete stáhnout firmware fotoaparátu nebo objektivu.
Po dokončení stahování fotoaparát vypněte.
Odpojte kabel USB.
Zapněte fotoaparát.
Stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 q 
ĺ
Informace o zařízení 
ĺ
Aktualizace softwaru
ĺ
Firmware tělesa fotoaparátu
 
nebo
 
Firmware objektivu
.
10 
Z rozevíracího okna na fotoaparátu vyberte položku Ano a 
proveďte aktualizaci firmwaru.