Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
215
Příloha
Správná likvidace výrobku 
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, 
že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní 
sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný 
komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí 
nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte 
oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich 
zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných 
surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt 
zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a 
jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat 
všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické 
příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým 
odpadem.
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí pro země s odděleným systémem sběru) 
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto 
výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným 
domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd 
nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v 
množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. 
Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit 
zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání 
materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte 
je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného 
odběru baterií.