Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
3
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
Pokud se do fotoaparátu nebo nabíječe akumulátoru dostane 
tekutina nebo cizí předměty, neprodleně odpojte všechny 
zdroje napájení, např. baterii, a obraťte se na servisní středisko 
společnosti Samsung.
Dodržujte všechna nařízení, která omezují používání 
fotoaparátu v určitých oblastech.
• 
Snažte se zabránit rušení s jinými elektronickými zařízeními.
• 
Fotoaparát vypínejte na palubě letadla. Fotoaparát může způsobovat 
rušení s leteckými přístroji. Dodržujte všechna nařízení aerolinek a 
fotoaparát vypněte, pokud vás k tomu letecký personál vyzve.
• 
Fotoaparát vypínejte v blízkosti lékařských přístrojů. Fotoaparát 
může způsobovat rušení s lékařskými přístroji v nemocnicích nebo 
zdravotnických zařízeních. Dodržujte všechna nařízení, varování a 
pokyny lékařského personálu.
Dbejte, aby nedošlo k rušení zařízení s kardiostimulátory.
Dle doporučení výrobců a výzkumných skupin udržujte bezpečnou 
vzdálenost mezi fotoaparátem a všemi kardiostimulátory, aby se předešlo 
případnému rušení. Pokud máte jakýkoli důvod domnívat se, že fotoaparát 
způsobuje rušení kardiostimulátoru nebo jiného lékařského přístroje, 
okamžitě fotoaparát vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru 
nebo lékařského přístroje.
     Pozor—situace, kdy může dojít k poškození fotoaparátu 
či dalších zařízení
Pokud přístroj ukládáte na delší dobu, vyjměte z něj baterii.
Baterie ponechané v přístroji mohou po čase vytéct nebo zkorodovat a 
poškodit fotoaparát.
Používejte pouze originální výrobcem doporučené lithium-
iontové akumulátorové baterie. Baterie nepoškozujte ani 
nezahřívejte.
Neoriginální, poškozené nebo přehřáté baterie mohou zapříčinit oheň 
nebo způsobit zranění.
Používejte pouze baterie, nabíječky, kabely a příslušenství 
schválené společností Samsung.
• 
Neschválené baterie, nabíječky, kabely nebo příslušenství mohou vést k 
výbuchu baterií, poškození fotoaparátu nebo k úrazu.
• 
Společnost Samsung neodpovídá za škody nebo zranění vzniklá 
neschválenými bateriemi, nabíječkami, kabely nebo příslušenstvím.
Baterie používejte pouze k jejich určenému použití.
Nesprávné používání baterií může zapříčinit oheň nebo způsobit úraz 
elektrickým proudem.