Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
5
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
Před použitím vyzkoušejte, zda fotoaparát pracuje správně.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztracená data ani škody, 
způsobené nefunkčností přístroje nebo jeho nesprávným použitím.
Je třeba připojit menší koncovku kabelu USB k fotoaparátu.
Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá 
za žádné škody spojené se ztrátou dat.
Nevystavujte objektiv přímému slunečnímu světlu.
Mohlo by dojít k odbarvení snímače obrazu nebo jeho selhání.
Při přehřátí fotoaparátu vyjměte baterii a nechte jej ochladit.
• 
Dlouhotrvajícím použitím fotoaparátu může dojít k přehřátí baterie a 
zvýšení vnitřní teploty fotoaparátu. Pokud fotoaparát přestane fungovat, 
vyjměte baterii a nechte ji vychladnout.
• 
Vysoké vnitřní teploty mohou způsobit výskyt šumu na fotografiích. 
Tento jev je normální a nemá vliv na funkci fotoaparátu.
Snažte se zabránit rušení s jinými elektronickými zařízeními.
Fotoaparát vysílá radiofrekvenční (RF) signály, které mohou způsobit 
rušení s nechráněnými nebo nesprávně chráněnými elektronickými 
zařízeními, mezi které patří kardiostimulátory, naslouchátka, lékařské 
přístroje a jiná elektronická zařízení v domácnostech nebo vozidlech. 
Pokud dojde k jakýmkoli problémům s rušením, požádejte o pomoc při 
jejich řešení výrobce daného elektronického zařízení. Aby nedocházelo 
k nežádoucímu rušení, používejte pouze zařízení a příslušenství schválená 
společností Samsung.
Používejte fotoaparát v běžné poloze.
Vyhýbejte se kontaktu s vnitřní anténou fotoaparátu.
Přenos dat a vaše odpovědnost
• 
Data přenášená prostřednictvím sítě WLAN mohou uniknout, proto 
nepřenášejte důvěrná data na veřejných místech ani v otevřených sítích. 
• 
Výrobce fotoaparátu nenese odpovědnost za přenos žádných dat, 
která porušují autorská práva, ochranné známky, zákony o duševním 
vlastnictví nebo pravidla slušného chování na veřejnosti.