Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy fotografování
60
S Režim Priority závěrky
V režimu priority závěrky fotoaparát automaticky počítá hodnotu clony 
podle nastavené expoziční doby. Režim je užitečný pro pořizování snímků 
rychle se pohybujících objektů nebo sledování objektu v pohybu.
Např. nastavením expoziční doby přes 1/500 s zmrazíte pohyb objektu. Pro 
rozmazání objektu v pohybu nastavte expoziční dobu pod 1/30 s.
Dlouhá expoziční doba
Krátká expoziční doba
Otočte volič režimů na možnost S.
Posunutím otočného ovládacího voliče nebo otočením 
navigačního tlačítka nastavte expoziční dobu.
• 
Rychlost závěrky můžete také nastavit stisknutím tlačítka [f], 
přesunutím na expoziční dobu a pak otočením ovládacího 
otočného voliče nebo přetažením obrazovky.
Nastavte požadovanou možnost. 
Namáčknutím tlačítka [Spoušť] zaostřete a pak stisknutím 
tlačítka [Spoušť] pořiďte fotografii.
Malé množství světla prošlé objektivem u kratších expozičních dob je nutné 
kompenzovat snížením hodnoty clony nebo lepším osvětlením. Pokud jsou 
snímky stále tmavé, zvyšte hodnotu ISO.