Samsung NX30 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy fotografování
69
Pořizování panoramatických fotografií
Zachycení 2D nebo 3D panoramatické fotografie. Zachycené 3D 
panoramatické fotografie je možné prohlížet pouze na 3D televizorech 
nebo 3D monitorech.
Otočte voličem režimů na s, a pak vyberte možnost 
Panorama.
Stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Panorama 
ĺ
  
Živé panorama nebo 3D.
Stisknutím tlačítka [m] se vrátíte do režimu snímání.
Stisknutím a podržením tlačítka [Spoušť] zahájíte snímání.
Při současně stisknutém tlačítku [Spoušť] pomalu pohybujte 
fotoaparátem ve zvoleném směru.
• 
V režimu 3D Panorama je možné pořídit scénu pouze v 
horizontálním směru.
• 
Zobrazí se šipky ve směru pohybu a celý snímaný obraz se zobrazí 
v poli náhledu.
• 
Pokud jsou scény zarovnány, fotoaparát zachytí další fotografii 
automaticky.
Po dokončení uvolněte tlačítko [Spoušť].
• 
Fotoaparát automaticky uloží snímky do jedné fotografie.
• 
Pokud tlačítko [Spoušť] uvolníte během snímání, panoramatické 
snímání se zastaví a pořízené snímky se uloží.