Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Funkce snímání
115
115
Funkce snímání
Funkce snímání
Fotoaparát automaticky nastavuje expozici měřením úrovně světla 
z kompozice a z polohy objektu. Pokud se expozice nastavená 
fotoaparátem liší od očekávané, můžete ručně upravit hodnotu expozice. 
Hodnota expozice je nastavitelná v ±5 krocích. Fotoaparát zobrazuje 
červeně varování pro každý krok mimo rozsah ±5. Při nahrávání videa lze 
hodnotu expozice nastavit v přírůstcích po ±3.
Chcete-li nastavit hodnotu expozice, přidržte tlačítko [B] a zároveň 
otáčejte ovládacím voličem 1. Hodnotu expozice můžete také upravit 
stisknutím tlačítka [f] a pak výběrem možnosti EV.
Když provádíte kompenzaci hodnoty expozice v ručním režimu, aktuální 
rychlost závěrky a hodnota clony se nezmění. Když upravíte hodnotu 
expozice otáčením ovládacího voliče 1 při současném stisknutí tlačítka 
[B], zatímco je citlivost ISO nastavena na Automatická, bude hodnota 
expozice nastavena změnou citlivosti ISO.
Ukazatel úrovně 
expozice
Ukazatel standardní 
expozice
Zvýšená expozice  
(jasnější)
Snížená expozice  
(tmavší)
Expoziční varování
Hodnota nastavení expozice
-2
Originál
+2
Používání režimu rámování
Když nastavujete hodnotu clony nebo rychlost závěrky, expozice se mění 
podle nastavení, takže displej může ztmavnout. Po zapnutí této funkce je 
jas displeje konstantní bez ohledu na nastavení, takže můžete lépe určit 
kompozici.
Použití Režimu 
rámování:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
  
Režim rámování 
ĺ
 možnost.
Expoziční kompenzace