Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
116
Funkce snímání > 
Expoziční kompenzace
Používání průvodce nastavením jasu
Upravujte jas, jako referenci použijte zvolenou oblast. Jas zvolené oblasti 
se zobrazí jako hodnota, která vám pomůže jednoduše upravit jas.
Úprava jasu:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Průvodce nastavením jasu 
ĺ
 Zapnout 
ĺ
 vyhledejte 
 
na obrazovce v referenční oblasti 
ĺ
 stiskněte tlačítko [a] 
ĺ
 upravte jas pomocí ovládacích voličů 1 a 2 nebo [C/F] 
nebo přetažením posuvníku.
• 
Tato funkce je dostupná pouze v režimu Program, Priorita clony nebo Priorita 
závěrky.
• 
Tuto funkci a průvodce přeexpozici nelze nastavit zároveň.
• 
Tuto funkci a možnost Dynamický rozsah HDR nelze nastavit zároveň.
• 
Tuto funkci a možnosti blesku nelze nastavit zároveň.
Zobrazení průvodce přeexpozicí
Před pořízením fotografie si v režimu Snímání prohlédněte přeexponované 
oblasti. Je-li tato funkce zapnutá, přeexponované oblasti na fotografii 
budou blikat.
Zobrazení průvodce 
přeexpozicí:
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 b 
ĺ
 
Průvodce přeexpozicí 
ĺ
 možnost.
Histogram
Zapne nebo vypne zobrazení histogramu.
Co je histogram
Histogram je grafické znázornění rozložení jasů v obraze. Histogram 
s maximy v levé části znamená tmavý snímek. Histogram s maximy v pravé 
části znamená příliš světlý snímek. Výška zobrazených špiček odpovídá 
barevnosti. Graf je tím vyšší, čím je více příslušné barvy v obraze.
Nedostatečná expozice
Vyrovnaná expozice
Přehnaná expozice