Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
128
Přehrávání/Úpravy > 
Vyhledávání a správa souborů
Prohlížení sekvenčních snímků a snímků 
sekvenčního snímání
Prohlížejte sekvenční snímky a snímky sekvenčního snímání z balíčku 
fotografií. Vyberte balíček fotografií, abyste všechny fotografie v balíčku 
automaticky přehráli. Pokud balíček fotografií vymažete, budou vymazány 
všechny fotografie v balíčku. Fotografie v balíčku jsou na paměťovou kartu 
ukládány jako samostatné fotografie; není na ně vytvářena samostatná 
složka. Sekvenční snímky můžete zobrazit jako balíček, nebo je můžete 
prohlížet samostatně.
V režimu přehrávání otočte ovládacím voličem 2 nebo 
stisknutím tlačítka [C/F] přesuňte do požadované složky.
• 
Můžete také přetáhnout snímek doleva nebo doprava a přesunout 
tak do požadované složky.
• 
Fotoaparát automaticky přehraje fotografie v balíčku fotografií.
• 
Stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 z 
ĺ
 Zobrazit sekvenční snímky 
ĺ
 
Rozbalit, abyste sekvenční snímky zobrazili samostatně.
Otočením ovládacího voliče 1 doprava otevřete balíček 
fotografií.
• 
Chcete-li otevřít balíček fotografií, můžete také klepnout na balíček 
fotografií na obrazovce nebo stisknout tlačítko [o].
Otáčením ovládacího voliče 2 nebo stisknutím tlačítka [C/F] 
procházejte soubory.
• 
Můžete také přetáhnout snímek doleva nebo doprava a přejít na 
další soubor.
Otočením ovládacího voliče 1 doleva nebo stisknutím tlačítka 
[o] se vrátíte do režimu Přehrávání.
• 
Můžete také klepnout na položku 
 a vrátit se do režimu 
Přehrávání.