Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
134
Přehrávání/Úpravy
V režimu přehrávání můžete video přehrávat, zachytávat z něj snímky nebo 
jej ořezávat a ukládat je jako další soubor.
Stop
Zachytit
Ikona
Popis
 
Zobrazit předchozí soubor/přetáčet zpět. (Při každém klepnutí 
na ikonu během přehrávání videa změníte rychlost přetáčení v 
tomto pořadí: 2X, 4X, 8X.)
 
Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
 
Zobrazit další soubor/přetáčet vpřed. (Při každém klepnutí na 
ikonu během přehrávání videa změníte rychlost přetáčení v 
tomto pořadí: 2X, 4X, 8X.)
Nastavení hlasitosti nebo ztišení zvuku.
Převíjení dozadu nebo dopředu
Chcete-li během přehrávání souboru videa přetáčet dozadu nebo 
dopředu, použijte jednu z následujících metod.
• 
Klepněte na možnost 
 
. Při každém klepnutí na ikonu změníte 
rychlost přetáčení v tomto pořadí: 2X, 4X, 8X.
• 
Stiskněte tlačítko [C/F]. Při každém stisknutí tlačítka změníte rychlost 
přetáčení v tomto pořadí: 2X, 4X, 8X.
• 
Otáčejte ovládacími voliči 1 nebo 2 doleva nebo doprava. Při každém 
otočení ovládacího voliče 1 nebo 2 změníte rychlost přetáčení v tomto 
pořadí: 2X, 4X, 8X.
• 
Přetáhněte úchyty, které se zobrazí na liště průběhu, doleva nebo 
doprava. Můžete změnit polohu přehrávání ve videu.
Můžete pozastavit video a přetáčet je dopředu nebo dozadu po jednotlivých 
snímcích otáčením ovládacího voliče 2.
Přehrávání videa